Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Gozi zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de toepasselijkheid van deze Voorwaarden worden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Gozi worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Gozi ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Gozi zijn vrijblijvend. Gozi behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen met directe ingang te wijzigen.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Gozi. Gozi is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

 

Artikel 3. Prijzen / betalingen

3.1 De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn vermeld in Euro´s, inclusief BTW.

3.2 Bij Gozi kan online worden betaald met iDeal, PayPal, Mister Cash of Sofort. Afwijkende betaalopties zijn met Gozi bespreekbaar.

3.3 Betaling zal plaatsvinden voordat een bestelling verzonden wordt. Je geeft hierbij toestemming voor alle handelingen die nodig zijn om betaling plaats te laten vinden volgens de door jou verkozen betalingswijze.

3.4 Gozi heeft betalingsverkeer uitbesteed aan Sisow. Gozi kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten, anders dan op grond van onverschuldigde betaling of ongerechtvaardigde verrijking, in de uitvoering van de betaalopdracht.

 

Artikel 4. Levering / reclames / aansprakelijkheid

4.1 Gozi streeft er naar om de bestelde artikelen, na acceptatie van jouw bestelling, binnen het door Gozi opgegeven aantal werkdagen, via DPD of PostNL te versturen. In de praktijk is het evengoed mogelijk dat je bestelling eerder wordt bezorgd. De levertijd geldt echter als indicatie en niet als zogeheten fatale termijn. Aan de genoemde levertijd kunnen geen rechten worden ontleend.

4.2 Gozi maakt gebruik van de bezorgservice van DPD en PostNL om de bestelde artikelen binnen de gewenste termijn op de juiste plaats van bestemming te krijgen. Zij garanderen dat 95% van haar bestellingen op tijd worden bezorgd. Als je niet aanwezig/verhinderd bent op de dag van bezorging wordt het pakketje automatisch de volgende dag opnieuw aangeboden. Ben je dan weer niet aanwezig/verhinderd dan wordt er een telefoonnummer achtergelaten wat je kan bellen om een afspraak te maken.

4.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft. In dat geval ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.4 De volgende producten worden verzonden met brievenbuspakketten, hiervoor hoef je dus niet thuis te blijven:

  •     Kaartspellen; tot een oplagen van 10 stuks
  •     Puzzels; tot een oplage van 5 stuks
  •     Bierviltjes; tot een oplage van 5 sets
  •     Buttons
  •     Spreuktegels; tot een oplage van 5 stuks
  •     Slippers; tot en oplage van 3 paar
  •     Metalen bord van 30 x 20 cm.; tot een oplage van 5 stuks

Voor ontvangst van een pakketje dient, bij aflevering door DPD, getekend te worden. Je hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.

4.5 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Gozi de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

4.6 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van productweergave, bestellingen en/of mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Gozi, dan wel tussen Gozi en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Gozi, is Gozi niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Gozi.

 

Artikel 5. Uitsluiting herroepingsrecht

5.1 Gozi sluit haar producten en diensten uit van herroepingsrecht. Daar het volgens specificaties van jou vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Deze uitsluiting dien je ook te accepteren bij het plaatsen van je bestelling.

 

Artikel 6. Overmacht

6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Gozi ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk of per email mede te delen en zulks zonder dat Gozi gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Gozi kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van Gozi.

 

Artikel 8. Overig

8.1 Gozi gaat uitermate zorgvuldig om met alle persoonlijke gegevens. De persoonlijke gegevens die wij op enig moment vragen zijn strikt noodzakelijk, dan wel om correct te kunnen adresseren, dan wel om betalingen correct te kunnen afhandelen. Indien je door Gozi niet op de hoogte gehouden wilt worden van nieuws en/of speciale aanbiedingen, dan kun je dit op de website aangeven.

8.2 Indien je aan Gozi opgave doet van een afleveradres, is Gozi gerechtigd aan dat afleveradres alle bestellingen te verzenden. Je bent verplicht Gozi van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang Gozi geen bericht heeft ontvangen voor wijziging van afleveradres, worden de bestellingen afgeleverd op het laatst bij Gozi bekende adres.

8.3 Wanneer door Gozi gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Je kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Gozi deze Voorwaarden soepel toepast.

8.4 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Gozi in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Gozi vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

8.5 Gozi tracht de producten zo waarheidsgetrouw als mogelijk op de internetsite weer te geven. Gozi is niet aansprakelijk voor een ondeugdelijke dan wel andere weergave op monitor van de klant. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

8.6 Door gebruik te maken van de mogelijkheden van Gozi stem je er automatisch mee in dat jouw bestellingen/orders mogen worden getoond op de website van Gozi. Als er een product is besteld die je liever niet op de site ziet als referentie neem dan contact op met Gozi.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht / bevoegd rechter

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Arrondissements-rechtbank te ‘s-Hertogenbosch (Nederland).

 

PRIVACY VERKLARING

Voor het afrekenen en correct verzenden van je bestelling heeft Gozi een aantal persoonlijke gegevens van je nodig. Gozi gaat heel zorgvuldig met deze gegevens om. Stel je er geen prijs op om op de hoogte gehouden te worden van de laatste Gozi nieuwtjes, dan kun je dit bij je persoonlijke gegevens aangeven.

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door het gebruik van deze site ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

 

Intellectueel eigendomsrecht

De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij Gozi. De site wordt uitsluitend voor persoonlijk en niet commercieel gebruik ter beschikking gesteld. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Gozi is verkregen.

In het geval een gebruiker via de Gozi website eigen beeldmateriaal upload, dan garandeert deze dat er geen inbreuk gemaakt wordt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De gebruiker vrijwaart Gozi zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

 

Aansprakelijkheid

Er is uiterste zorg besteed aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze site. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze site. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos functioneren van de website.

Gozi mag haar website naar eigen inzicht en op ieder moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder aankondiging. Gozi is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Gozi behoudt zich het recht voor om bezoekers de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Gozi de toegang tot de website monitoren.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Gozi aangepast worden. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.